معرفی

مشخصات فردی

ابراهیم پورمیربلوک جلالی

نام - نام خانوادگی : ابراهیم   پورمیربلوک جلالی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دامپزشکی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 22

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 72/07/01

ابراهیم پورمیربلوک جلالی
ابراهیم پورمیربلوک جلالی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    مربی
^